Français | Nederlands | English   

Join the first Top Managers'
virtual networking

     
     
     
     remember me
     
     
    I forgot my password ...
    Becoming a member ...
    I only have my old password ...

 Privacyverklaring

GRPD: General Rules Personal Data - Algemene regels persoonlijke gegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op TOP MANAGEMENT Europe BVBA.
De zetel van TOP MANAGEMENT Europe bevindt zich in Etterbeek, 1040 Brussel, Kazernenlaan 41a (België), telefoonnummer +322 646 27 40. Deze privacyverklaring is van toepassing op de TOP MANAGEMENT-website, evenals voor alle andere toepassingen en in het algemeen voor alle communicatie die TOPMANAGEMENT en TOPEDILUX verzorgen.

Om u en uw bedrijf optimaal van dienst te kunnen zijn, is het van essentieel belang dat TOP MANAGEMENT een back-up maakt van uw contactgegevens en andere informatie over uzelf. Daarbij willen we uw privacy maximaal respecteren. We streven immers naar een strikte naleving van de nieuwe Europese privacywetgeving, de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze verordening treedt in werking op 25 mei 2018.

De officiële referentie van de GRPD is als volgt: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens.

Voor meer informatie, bezoek de website van de Commissie voor de bescherming van privacy:
https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0

TOP MANAGEMENT Europe verzamelt en gebruikt alleen de persoonlijke gegevens die voor specifieke doeleinden worden verstrekt: publicatie van profielen van managers in het boek TOP MANAGEMENT België dat sinds 1966 jaarlijks verschijnt, evenals op de website topmanagement.be.

In het kader van onze mogelijke contractuele verplichtingen bewaren we uiteraard de contactinformatie waarmee we kunnen communiceren met onze klanten (prospects), leveranciers, partners en sponsors van onze evenementen. We gebruiken deze gegevens trouwens om u te informeren over onze producten en services die overeenkomen met de eerder gesloten contracten of voor de publicatie waarvan u uw toestemming voor publicatie hebt gegeven.

Dankzij het formulier op onze website, via onze directe of telefonische interviews en tijdens een ander verzoek om informatie, hebt u al de gelegenheid gehad om ons uw contactgegevens en uw volledig persoonlijk of zakelijk profiel te communiceren of aan te passen. Nadat deze uitdrukkelijke goedkeuring is ontvangen of verstuurd, zullen we deze gegevens gebruiken om u verscheidene en diverse informatie over onze producten en services te bezorgen.

Wanneer u deelneemt aan een evenement dat door TOP MANAGEMENT Europe wordt georganiseerd, wordt in uw profiel op topmanagement.be aangegeven dat u deze activiteit hebt bijgewoond.

Wanneer u iemand op de website en in uw persoonlijk profiel aanbeveelt, wordt deze aanbeveling opgenomen in het profiel van de aanbevolen persoon.

Indien u een contactformulier invult of als u op een link klikt in een e-mail die we u hebben gestuurd, wordt de verzamelde informatie aan uw profiel gekoppeld. Dit stelt ons in staat beter aan uw behoeften te voldoen en het gebruik van en de toegang tot onze website of portaaltoepassingen te verbeteren. Om dit te realiseren, gebruiken we ook cookies en tags. Wij zijn van mening dat dit een gerechtvaardigd gebruik van deze informatie is, wat geen inbreuk op uw privacy vormt. U kunt nog steeds cookies weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen, maar dan hebt u mogelijk niet langer toegang tot bepaalde functies. Als u meer informatie wenst over cookies, hun werking en de mogelijkheden waarmee ze kunnen worden verwijderd of geblokkeerd, ga dan naar www.aboutcookies.org
Als u zich registreert voor een van onze evenementen, moet u eerst zijn geregistreerd (verbonden) met onze website met uw e-mailadres en uw wachtwoord (dat u kunt wijzigen wanneer u dit wenst). U krijgt dan rechtstreeks toegang tot een nieuwsbrief, die uw gegevens zal presenteren zoals u ze ons heeft meegedeeld.

De persoonlijke gegevens die u ons als klant meedeelt om te verwerken, worden uiteraard alleen gebruikt in het kader van de publicatie van uw profiel in TOP MANAGEMENT België of op de website topmanagement.be. Deze gegevens kunnen worden gebruikt in het kader van zoekprofielen op basis van specifieke criteria die op de website worden vermeld. U hebt hier uitdrukkelijk mee ingestemd.

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden op een uiterst vertrouwelijke manier behandeld. We hechten veel waarde aan het beveiligen van informatie. Sinds we in 1983 met onze activiteiten van start zijn gegaan, hebben we nooit problemen gehad rond de veiligheid van onze gegevens, aangezien deze data in een beveiligde kluis in onze kantoren worden bewaard of aan een webhost met de sterkste beveiliging worden toevertrouwd.
Alle medewerkers en partners van TOP MANAGEMENT Europa moeten een geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen waarin ze zich verbinden om steeds en onafgebroken op een strikt vertrouwelijke manier om te gaan met alle mogelijke informatie (zoals privé telefoonnummer of GSM) waartoe ze toegang zouden krijgen in het kader van hun functie of werk dat wij hen hebben toevertrouwd. Ze volgen daarbij duidelijke richtlijnen en worden regelmatig getraind en gesensibiliseerd over hun verantwoordelijkheden.

TOP MANAGEMENT Europe heeft een sterk beveiligde ICT-infrastructuur, die hoofdzakelijk wordt geïnstalleerd in twee datacenters in onze kantoren (kluis) en extern - OVH - (die over de vereiste veiligheidscertificaten als 'datacenters tier 3" beschikt). De toegang wordt op basis van het principe van 'need-to-know' geregeld (Elke gebruiker heeft uitsluitend toegang tot de gegevens die nodig zijn voor de uitoefening van zijn functie of de opdracht die hij moet uitvoeren).
Als TOP Management Europe voor bepaalde diensten beroep doet op externe partijen, partners of onderaannemers, worden deze partners onderworpen aan een grondige screening en geïnformeerd over hun verplichtingen met betrekking tot de vertrouwelijkheid en de beveiliging van informatie. Als we hen uw gegevens toevertrouwen, bieden we hen een duidelijk gedefinieerde missie, waarbinnen deze gegevens exclusief mogen worden gebruikt.

Uw gegevens worden met de grootst mogelijke zorg geregistreerd en behandeld, zodat een correct en geactualiseerd gebruik kan worden gegarandeerd. We houden deze data bij en actualiseren de gegevens zodra we daarover de informatie hebben.
Op verzoek worden de data volledig gewist van onze computers en de servers waar de gegevens worden bewaard.
Persoonlijke gegevens worden zoveel mogelijk opgeslagen en intern verwerkt.

Ze worden alleen doorgegeven aan externe partijen in het kader van een bewezen partnerschap (bijvoorbeeld een commerciële aanbieding die we samen met een partner organiseren en waarvoor onze zakelijke contactgegevens eveneens met die partner worden gedeeld) of een duidelijk gedefinieerde contractuele opdracht, uitgevoerd onder onze verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld de verwerking van bezoeken aan onze website).

Als geïnteresseerde partij hebt u altijd het recht om op de hoogte te blijven van de gegevens die we over u verzamelen. U hebt het recht om deze data te raadplegen, corrigeren of helemaal te laten verwijderen. Als u van mening bent dat TOP MANAGEMENT Europe uw persoonlijke gegevens niet op wettige wijze beheert of dat TOP MANAGEMENT Europe zich op geen enkele wijze aan de wetten of regelgeving houdt, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL).

Alle mogelijke vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en verzoeken tot correctie, vervollediging of verwijdering kunnen, vergezeld van een motivering, worden toegezonden aan onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming: infotmb@topmanagement.be of per post gericht aan TOP MANAGEMENT Europe, Data Protection Office, Kazernenlaan 41a, Etterbeek, 1040 Brussel. We zullen binnen een periode van vier weken reageren op uw verzoek, behalve indien deze deadline omwille van complicaties niet kan worden gerespecteerd, in geval van conflicten met de bescherming van de privacy van andere personen of als de wet de overdracht van deze informatie verbiedt. Ook in die gevallen zal u binnen een periode van vier weken op de hoogte worden gebracht.
Als u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. Als we u met uw toestemming een uitnodiging sturen voor een van onze evenementen, zullen we altijd een gebruiksvriendelijke functie bieden om u af te melden.
Het gebruik van uw e-mailadres om u uitnodigingen te bezorgen voor evenementen die door TOP MANAGEMENT worden georganiseerd, moet aan uw toestemming worden onderworpen.
De GRPD geeft u tevens het recht om uw persoonlijke gegevens aan een andere serviceprovider te doen overdragen. Dat kan worden toegepast op de persoonlijke gegevens die u rechtstreeks aan ons hebt verstrekt.

We werken deze verklaring regelmatig bij voor een correcte weergave van onze intenties en onze werkwijze, die voortdurend aan de regelgeving wordt aangepast. We adviseren u daarom deze tekst regelmatig opnieuw te lezen wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze online diensten.
Indien u vragen heeft over persoonlijke gegevens, kan u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, die als belangrijkste taak heeft ervoor te zorgen dat uw rechten worden gerespecteerd. U kan hem bereiken op het volgende e-mailadres: infotmb@topmanagement.be.

 
 


! TOP MANAGEMENT Network© 2021
TOP MANAGEMENT Europe| TOPEDILUX (Luxembourg)
back